Duften af Kirsebærblomster.     English description below.

A work in progress: Premiere 2024.

I Teater Vivas work in progress performance Duften af Kirsebærblomster

væves skildringer af en kvindes liv sammen med billeder af en verden i skred.

En historie om at overleve i en livsfarlig familie i en destruktiv tid.

 Forestillingen søger efter det uartikulerede, det usagte, det tavse,

det skamfulde, det grimme, det skyldbetyngede i de skjulte stemmer og minder.

Hvordan balancerer du mellem at lade tingene bag dig for at leve mere frit nu

og så være tro mod følelsen af, at du skal vende tilbage.

Vende tilbage for at finde, hvad der blev overset - af andre og af dig selv - for at eje din egen historie.

Og er min historie bare min historie ? Måske er din historie forbundet med min historie ?

Måske er vores historie forbundet med vandets historie ?

Med træets, biens og mange andre levende væseners historie

i et stort uendeligt mønster af forbundne fortællinger.

 En ubehagelig personlig fortælling krydser spor med en ubehagelig global fortælling om destruktion og klimakrise.

Hvad er et menneske ? Hvad er en familie ? Hvad er et samfund ? Hvad er natur ? Hvad er overlevelse ?

Forestillingen udforsker resiliens og kreativitet som livsvigtige elementer for et menneske og for et samfund.

Og insisterer på en stemme til modstand, oprør, revolution og troen på forvandling. Igen. Igen.

 

Forestillingen retter sig mod unge og voksne.

Ide, text, video, komposition og performance: Katrine Faber, Teater Viva, DK

Duften af Kirsebærblomster har modtaget udviklingsstøtte (2019 ) 

og delvis produktionsstøtte ( 2020 ) fra Aarhus Kulturudviklingspulje.

Work in progress -udgaven blev vist med stor succes på Vinterscenen 2020 i Porsgrunn, Norge.

 

 

The Scent of Flowering Cherry Trees.

A work in progress. Premiere in 2024.

 
The performer explores her own story and voice as an artist and as a woman

with a human story of exclusion, loss, insistence and hope in times of crises.


Katrine: ” For me, this performance, is the story about sticking your hands

into that dirty muddy stinking dark water and searching for what has been lost.

Dragging it out of the water and refinding it again. ”

In Teater Vivas work in progress performance The Scent of Flowering Cherry Trees

depictions of a woman's life is weaved along with images of a world in disruption.

A story of surviving in a life-threatening family during a destructive time.


The performance searches for the unarticulated, the unspoken, the muted,

the shameful, the ugly, the guilt in the hidden voices and memories.

How do you balance between leaving things behind to live more freely now

and then be true to the feeling that you must return.

Return to find what was overlooked - by others and by yourself - to own your own story.

And is my story only my story? Maybe your story is connected to my story?

Maybe our history is connected to the history of the water?

With the history of trees, bees and many other living beings

in a vast infinite pattern of connected narratives.

 An unpleasant personal narrative crosses tracks

with an unpleasant global narrative of destruction and climate crisis.

What is a human being? What is a family? What is a community?

What is nature? What is survival?

The performance explores resilience and creativity
 
as vital elements for a human being and for a society.

And insists on a voice for resistance, rebellion, revolution

and the belief in transformation. Again. Again.

 
The performance is aimed at young people and adults.

Idea, text, video, compositions and performance: Katrine Faber, Teater Viva, DK

Duration: 75 min.

The performance has received development support in 2019

and partly production support in 2020 from the Aarhus Cultural Development Fund.